Klachtenreglement

De tekentherapeuten en overige leden van de Vereniging Tekentaal (verder hierna te noemen VT) doen uiteraard hun uiterste best om hun therapie, begeleiding en lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Het doel van deze klachtenregeling is recht doen aan de individuele klager. Daarnaast is het doel van deze klachtenregeling bemiddeling en herstellen van de relatie. Een klacht indienen is kosteloos. Dit klachtenreglement is na te lezen op het pdf bestand onder aan deze pagina.

Wanneer een klacht indienen?

 

  • Bij een onoverbrugbaar verschil van mening over beslissingen die genomen worden.
  • Als u niet tevreden bent over de manier waarop de tekentherapeut of een lid van onze vereniging met u omgaat.

 


Wie kan een klacht indienen?

 

De klachtencommissie behandelt op een laagdrempelige wijze, klachten van cliënten en cursisten, die gericht zijn tegen een therapeut of docent van de VT. Ook kan een lid van de VT een klacht indienen over een collega.

 

 

Stap 1: Gesprek
Het is vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medecliënt, -cursist, vriend(in) of familielid.

 

Stap 2: Klacht indienen bij de Klachtencommissie va de VT
De klachtencommissie bestaat uit twee leden van de VT en een lid dat de functie van secretaris vervult.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie;

Danka Husken

Meijrooslaan 37

6815 BV Arnhem

E-mail adres: [email protected]

Liefst met klachtenformulier. Zie: pdf onderaan deze pagina.

 

Wat gebeurt er met uw klacht?
Zodra de klachtencommissie uw brief heeft ontvangen, krijgt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Ook degene over wie u een klacht heeft, krijgt een bevestiging en een kopie van uw brief.De klachtencommissie neemt contact met u op om te bespreken hoe uw klacht verder behandeld zal worden. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Ook kan het voorkomen dat de commissie uw klacht doorstuurt naar het tuchtcollege van TBNG. Dit gebeurt als de commissie van mening is dat het om ernstig grensoverschrijdend gedrag gaat. Deze optie staat alleen open als betrokken therapeut ingeschreven is bij TCZ

 

Stap 3: Bemiddelingsgesprek
Het is mogelijk dat de commissie zal voorstellen om, op basis van vrijwilligheid, een bemiddelingsgesprek te houden. Een dergelijk bemiddelingsgesprek is een gelijkwaardig gesprek tussen u en degene tegen wie uw klacht zich richt, onder leiding van een lid van de commissie. Deze zorgt er voor dat het gesprek goed verloopt en dat beide partijen hun mening voldoende naar voren kunnen brengen. U bent niet verplicht om met een voorstel tot een bemiddelingsgesprek akkoord te gaan. Het kan zijn dat het bemiddelingsgesprek tot een oplossing van de klacht leidt. Dan kan de klachtenbehandeling worden afgesloten.

 

Stap 4: Hoorzitting
Het kan zijn dat u in het bemiddelingsgesprek niet tot overeenstemming komt of dat u bemiddeling heeft afgewezen. De behandeling van uw klacht krijgt dan een vervolg in een zogenaamde zitting van hoor en wederhoor onder voorzitterschap van een van de leden van de klachtencommissie.Dit is een zitting van de klachtencommissie waarbij alle commissieleden aanwezig zijn. De commissieleden zullen er op toezien dat de zitting eerlijk verloopt. Tijdens de zitting heeft u de gelegenheid uw klacht mondeling te presenteren.

 

Indien u dat wenst, kunt u zich laten vergezellen door maximaal één ondersteuner (medecliënt, vriend(in) of familielid).Het kan zijn dat de commissieleden u vragen ter verduidelijking stellen. Ook degene over wie u een klacht heeft, kan zijn visie op het meningsverschil geven. Er wordt een verslag gemaakt van deze zitting.

 

Gescheiden hoor en wederhoor
Indien u dit wenst, kunnen tijdens de zitting de partijen apart worden gehoord. Dit kunt u aan het secretariaat van de commissie verzoeken.

 

Uitspraak
Na de zitting zal de klachtencommissie zich beraden en een oordeel geven of de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Deze uitspraak is bindend. Alle betrokkenen en het bestuur van de VT ontvangen schriftelijk een exemplaar van de uitspraak. Er volgen geen sancties of straffen op de uitspraak, al is het zeer aannemelijk dat een therapeut een gegronde klacht zich behoorlijk aan zal trekken.

 

Hoe lang duurt de behandeling van uw klacht?
De klachtencommissie moet binnen negen weken een uitspraak doen over uw klacht. Deze termijn gaat in op de dag dat uw klacht bij het secretariaat is ingediend. In de periode van de zomervakantie of als een bemiddelingspoging is mislukt, kan de tijdbalk langer worden. Alle betrokkenen worden daar van op de hoogte gebracht.

 

Tijdbalk

  • Week 1 Ontvangst brief bij klachtencommissie
  • Week 2 Ontvangstbevestiging
  • Week 3 Bemiddelend gesprek met een lid van de klachtencommissie
  • Week 5 Hoorzitting
  • Week 9 Klachtencommissie doet uitspraak

 

Downloads: