Privacyverklaring


Privacy statement Vereniging Tekentaal

 

Op 25 mei 2016 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De overgangsperiode van 2 jaar loopt op 25 mei 2018 af. Vanaf dat moment dient elke organisatie in de EU te voldoen aan de AVG. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De complete informatie vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese...

 

Wat betekent dit voor Vereniging Tekentaal?
Vereniging Tekentaal heeft zich zo goed mogelijk getransformeerd naar de AVG en tracht te voldoen aan alle voorwaarden. Dit houdt concreet in:

 

 • Vereniging Tekentaal houdt alleen gegevens bij die relevant zijn voor het functioneren van de vereniging.
 • Vereniging Tekentaal is volledig transparant in de (persoons)gegevens die gearchiveerd worden.
 • Vereniging Tekentaal gaat ervanuit dat de bestanden die tot 25 mei 2018 zijn verkregen, een geldende toestemming hebben doordat deze bestanden actief werden gebruikt en al lange tijd een OPT-OUT mogelijkheid hebben. Vanaf 25 mei 2018 zal Vereniging Tekentaal nieuwe leden actief om toestemming vragen voor het opslaan van persoonsgegevens en het toesturen van nieuwsbrieven.
 • Vereniging Tekentaal heeft in de basis alleen leden. De persoonsgegevens en bedrijfsnamen worden met goedvinden van de leden op de website gepubliceerd.
 • Vereniging Tekentaal heeft afgesloten of zal afsluiten, een verwerkersovereenkomst, met de relevante entiteiten (Webbouwer en Drukker van het vakblad) De procedure per verwerker is vastgelegd.
 • Dossiers van leden zijn alleen toegankelijk voor leden van het bestuur. Bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • Alle digitale bestanden worden versleuteld bewaard. Software en virusscanners zijn up-to-date. Pc’s en Laptops met ledenbestanden zijn beveiligd.
 • De (persoons)gegevens die Vereniging Tekentaal (normaliter) vastlegt zijn:
  Ten behoeve van de vereniging, het lidmaatschap en/of inschrijving Koepelorganisatie:

 

 • De naam van het lid en evt. bedrijfsnaam
 • De adresgegevens van het lid/bedrijf (bezoek, post en factuur)
 • Het soort lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer
 • Evt. website van het lid/bedrijf
 • Werkend of niet werkend lid
 • Beroep waarvoor diploma is behaald
 • Kopieën van diploma’s
 • PSBK diploma
 • VOG verklaring
 • Visitatieverslag
 • Verzekeringsgegevens (Erkende klachtencommissie, Bedrijfs- en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering)
 • Door het lid gevolgde nascholingen
 • Intervisiegroepen
 • Eventuele andere gegevens benodigd voor het puntensysteem van het Activiteitenformulier.
 • Eventuele abonnementen op door de vereniging uitgegeven informatie (vakblad, nieuwsbrief)
 • Voor bestuursleden, paspoort/rijbewijsgegevens t.b.v. inschrijving KvK.

 

De bewaartermijn van gegevens is:

 • Notulen van vergaderingen, presentielijsten, presentaties, artikelen en dergelijke: ongelimiteerd.
 • Ledendossiers: Na beëindiging lidmaatschap: 7 jaar.
 • Voor foto’s van evenementen en ledendagen die gebruikt worden en die nadrukkelijk één of enkele personen betreft, zal toestemming worden gevraagd voor gebruik. Overzichtsfoto’s zullen wel gebruikt worden zonder daarvoor gevraagde toestemming. Voor elke bijeenkomst geldt dat er gevraagd zal worden of aanwezigen bezwaar hebben tegen het maken van foto’s en het gebruik daarvan. Met eventuele wensen zal rekening worden gehouden.

 

Betrokken heeft recht:

 • Op inzage in de (persoonsgebonden) gegevens.
 • Op een kopie van de (persoonsgebonden) gegevens.
 • Om vergeten te worden (uitgeschreven te worden), tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van de vereniging.

 

Vereniging Tekentaal heeft daar waar mogelijk maatregelen getroffen tegen het oneigenlijk gebruik van (persoons)gegevens. Datalekken zullen altijd gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vereniging Tekentaal

 

Datum:

25 mei 2018